Obszar 1

Grow Green / rejon ulic: Ustronie, Rychtalska, Jedności Narodowej

Koncepcja zakłada oddanie mieszkańcom terenu zajętego przez samochody poruszające się i parkujące w niekontrolowany sposób. Planuje się zagospodarowanie całego obszaru w duchu parku kieszonkowego oraz przywrócenie powierzchni biologicznie czynnych. Zaleca się aby w ramach rewaloryzacji tego rejonu uwzględnić również powierzchnie biologicznie czynne po drugiej stronie ul. Ustronie (północna część). Wprowadzenie zieleni wysokiej po obu stronach drogi znacząco poprawi odbiór tej przestrzeni.

Założeniem jest kształtowanie pasa drogowego ul. Ustronie i jego otoczenia jak drogi wewnętrznej, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnej klasy ciągu komunikacyjnego.

Projektowane rozwiązania:

1. „Ustronny park kieszonkowy” z uwzględnieniem:
– wygrodzenia terenu od strony ul. Rychtalskiej i fragmentu ul. Ustronie za pomocą drewnianych konstrukcji z pnączami;
– „ekranowania” roślinnością od strony ulic;
– placu w terenu z „wyposażeniem naturalnym”;
– wprowadzenie zieleni wysokiej;
2. Wprowadzenie roślinności w donicach we wnęce oraz zazielenienie wiaty we wnęce, która może pełnić funkcję rowerowni;
3. Wykorzystanie wody odprowadzanej z dachu kamienicy do nawadniania roślin, w tym istniejącego drzewa (element do uzgodnienia z właścicielem);
4. zagospodarowanie wody odprowadzanej z dachu wiaty śmietnikowej;
5. wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej;
6. nowe “zielone” miejsca utwardzone.