Obszar 2

Grow Green / rejon ulic: Daszyńskiego, Żeromskiego, Orzeszkowej

Koncepcja zakłada scalenie obszaru poprzez wprowadzenie różnorodnych form zieleni w sąsiedztwie kamienic oraz jednolitych ciągów komunikacyjnych wewnątrz podwórza. Projekt ma na celu dedykowanie wnętrza podwórzowego mieszkańcom i użytkownikom którzy podejmą wysiłek opiekowania się nim i dbania o przestrzeń wspólną.
Zaproponowano usunięcie pozostałości dawnych budowli, co pozwoliło na wykreowanie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej w centralnej części podwórza z nowymi nasadzeniami drzew i małą architekturą. Zaprojektowano ciąg jezdny przez podwórze stanowiący jednocześnie jego główną oś kompozycyjną oraz 46 miejsc postojowych na nawierzchniach półprzepuszczalnych. Idea zakłada rewaloryzację istniejących rabat ozdobnych i użytkowych zlokalizowanych w sąsiedztwie kamienic. Zaproponowano liczne ogródki użytkowe, które mogą być zakładane i utrzymywane przez mieszkańców. Użytkowanie terenu w pełni, wymaga podjęcia jakiegoś wysiłku, akcji – zaplanowano m.in. „hamakowe drzewa” – należy rozwiesić hamak, na wspólny teren należy przynieść sprzęt ogrodowy itp.

Projektowane rozwiązania:

1. Polana rekreacyjno-wypoczynkowa
2. Ogród deszczowy gromadzący wody opadowe z eksperymentalnym i urządzeniami zabaw z wodą
3. Ogrody użytkowe i rabaty ozdobne utrzymywane przez mieszkańców
4. Niecki retencyjne wprowadzające wody opadowe do gruntu
5. Nowa wiata śmietnikowa pokryta pnączami
6. Zielone miejsca postojowe
7. Nowy plac zabaw