Obszar 6

Grow Green / rejon ulic: Nowowiejskiej, Żeromskiego, Orzeszkowej, Barlickiego

Wnętrze podwórzowe to obszar z dużym potencjałem na zagospodarowanie zielenią i możliwością strefowania.
Koncepcja zakłada uporządkowanie infrastruktury i komunikacji, utrzymanie przedogródków użytkowanych przez mieszkańców oraz założenie parku kieszonkowego na wolnej działce między zabudową – „zielony klin” otwarty na ulicę Barlickiego.
Uwarunkowania terenu pozwalają na dobre wystrefowanie przestrzeni półprywatnych i półpublicznych – przydomowych ogródków oraz parku kieszonkowego. Zakłada się wykorzystanie układu istniejącej zieleni i dogęszczenie – zaprojektowano różnorodne grupy zieleni niskiej i wysokiej. W istniejący układ wkomponowano „zielony nieskończony”.

Projektowane rozwiązania:

1. „Park kieszonkowy” z dostępem od ul. Barlickiego
2. Ogrody użytkowe i rabaty ozdobne utrzymywane przez mieszkańców
3. Ogrody deszczowe gromadzące wody opadowe i niecki retencyjne wprowadzające wody opadowe do gruntu
4. Nowa wiata śmietnikowa pokryta pnączami
5. Zielone miejsca utwardzone
6. Nowy plac zabaw
7. Łąka kwietna
8. Plac wejściowy z lokalizacją tablic informacyjnych i regulaminem użytkowania terenu
9. Nasadzenia nowych drzew i krzewów
10. Pnącza na elewacjach lub podporach.