Zielona Ulica

Grow Green / ulica Ignacego Daszyńskiego

Zielona ulica posiada dość zróżnicowany, zmienny charakter na przestrzeni swojego biegu oraz przyjętym standardzie urbanistycznym kształtowania wnętrza ulicy. Koncepcja zakłada wprowadzenie różnorodnych form zieleni wzdłuż ulicy. Ma to na celu zwiększenie terenów biologicznie czynnych, zapobieganiu wyspom ciepła w okolicach mocno „zabetonowanych”.

Projekt ma na celu umocnienie funkcji ulicy jako ulicy dojazdowej osiedlowej, uspokojenie ruchu i oddanie jej użytkownikom w postaci sprzyjającego i bezpiecznego korytarza zielni. Daszyńskiego leży w strefie uspokojonego ruchu osiedlowego Tempo30 – to obszar w mieście, w którym celowo ogranicza się prędkość i natężenie ruchu samochodowego w celu poprawy jakości życia mieszkańców.  Celem jest przywrócenie ulicy dawnego charakteru przestrzeni wielofunkcyjnej, ograniczenie dominacji ruchu samochodowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu, poprawa warunków środowiskowych (ograniczenie emisji spalin, hałasu, poprawa komfortu życia mieszkańców) oraz poprawa wyglądu przestrzeni ulic.

Pierwotnymi problemami ulicy są: nierespektowanie przez użytkowników kołowych strefy ograniczonego ruchu i ograniczenia prędkości, brak organizacji parkowania oraz ruch tranzytowy z ul. Wyszyńskiego w kierunku ul. Rychtalskiej. Ruch tranzytowy generuje korki na ulicy osiedlowej która nie jest częścią głównego układu komunikacyjnego miasta, a drogą dojazdową dla bezpośrednio sąsiadujących z nią kamienic. Natomiast chaotyczne parkowanie ogranicza bezpieczeństwo (m.in. parkowanie na skrzyżowaniach) oraz tempo rozwoju ulicy posiadającej potencjał komercyjny – usługowe partery, potencjalne przestrzenie publiczne, zieleń.

Zaproponowano uporządkowanie ruchu kołowego i pieszego na wszystkich jego odcinkach poprzez wytyczenie miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, ograniczenie tranzytu poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku Żeromskiego-Jedności Narodowej, w stronę ul. Żeromskiego. Poprzez odpowiednie zaprojektowanie miejsc postojowych oraz likwidacje tych nielegalnych, udało się poprawić jakość przestrzeni i jednocześnie nie pogorszyć bilansu parkowania – różnica w ilości miejsc postojowych sięga kilku procent. W ramach projektu proponuje się wprowadzenie pasów zieleni w szerokości chodnika na niektórych odcinkach i dogęszczenie, zieleni w istniejących przedogródkach, a także rekultywacje zieleni i zagospodarowanie roślinnością okrywową trójkątnych skwerów. Idea zakłada również zagospodarowanie wód opadowych możliwie w postaci instalacji sztucznych profili glebowych w pojemnikach, zasilanych wybranymi spustami z dachów lub wsiąkaniem w grunt w pasach nawierzchni półprzepuszczalnych lub pasach zieleni urządzonych pomiędzy chodnikiem, a jezdnią.

 

 

 

 

 

Projektowane rozwiązania:

1. Porządkowanie parkowania
2. Uspokojenie ruchu poprzez nieznaczne meandrowanie drogi manewrowej uzyskane dzięki organizacji parkowania
3. Wprowadzenie nawierzchni przepuszczalnej w strefie chodnika
4. Wprowadzenie nowych nasadzeń i zielonych instalacji w obrębie pasa drogowego
5. Wprowadzanie pnączy na elewacjach i na dodatkowych konstrukcjach
6. Projektowane nowe przyjazne przestrzenie publicznie – parklety (skrzyżowanie Żeromskiego i Daszyńskiego, drewniane konstrukcje wyposażone w roślinność i elementy rekreacyjne)
7. Wprowadzenie zielonych stojaków rowerowych
8. Rewaloryzacja przedogródków.