Grow Green

Lokalizacja: Wrocław

Rok: 2019

GrowGreen to projekt badawczy realizowany przez konsorcjum złożone z 23 partnerów z 9 państw, którego liderami są 3 europejskie miasta: Manchester, Walencja i Wrocław. Założeniem projektu jest sprawdzenie możliwości przystosowania miasta do zmian klimatu poprzez zastosowanie rozwiązań opartych na naturze (Nature Based Solution).

Realizacja zadań projektowych ma się bezpośrednio przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców, dlatego bardzo ważnym aspektem jest zaangażowanie i mobilizacja lokalnej społeczności zarówno w procesie tworzenia, jak i realizacji i utrzymania nowej błękitno-zielonej infrastruktury.

Projekty zagospodarowania siedmiu obszarów na wrocławskim osiedlu Ołbin oraz zielonej ulicy Daszyńskiego powstały we współpracy Tecli z biurem PHU Dworniczak, wizualizacje przygotowała grupa doprzodu.

Celem projektu Grow Green jest przystosowanie miasta do zmian klimatu między innymi poprzez stworzenie demonstracyjnych rozwiązań zapewniających schronienie przed upałem, lokalne obniżenie temperatury, poprawę jakości powietrza i umożliwiających wykorzystanie wód opadowych, kształtowanie innowacyjnych aranżacji obszarów uwzględniających aspekty adaptacji przestrzeni śródmiejskich Wrocławia z zastosowaniem rozwiązań opartych na naturze – NBS.

W tym ujęciu „adaptacja do zmian klimatu” odnosi się do następujących aspektów:
1. poprawa warunków klimatycznych (przeciwdziałanie efektowi miejskiej wyspy ciepła, lokalne obniżanie temperatur);
2. podnoszenie poziomu retencji wody w glebie (ograniczanie spływu wody do kanalizacji, zwiększanie możliwości naturalnej retencji w glebie, zagospodarowanie wód opadowych na terenie);
3. zwiększenie bioróżnorodności (kształtowanie stabilnych ekosystemów, poprawa warunków siedliskowych dla roślin, zwiększanie populacji i różnorodności gatunków rodzimej fauny);
4. poprawa jakości powietrza (redukcja emisji zanieczyszczeń);
5. poprawa jakości środowiska akustycznego (redukcja emisji hałasu);
6. aspekty społeczne i ekonomiczne (zwiększenie poziomu zadowolenia z jakości przestrzeni publicznych i zaangażowania mieszkańców, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatu i rozwiązań typu NBS).

Przedmiotem opracowania są koncepcje zagospodarowania terenów, które wdrażają innowacyjne rozwiązania związane z przystosowaniem przestrzeni publicznych do zmian klimatu.

Obszar 1. Fragment podwórza za kamienicą (ul. Jedności Narodowej 170) ograniczony ulicami Rychtalską i Ustronie.

Obszar 2. Zachodnia część podwórza pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej.

Obszar 3. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza

Obszar 4. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Walecznych, Prusa i Reja.

Obszar 5. Obszar przy skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i B. Prusa.

Obszar 6. Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego.

Obszar 7. (obszar przy ulicy Wygodnej między Nowowiejską a Żeromskiego).

Zielona ulica – ciąg ul. Daszyńskiego wraz z przegródkami oraz Zielona fragment ulicy B. Prusa na odcinku wzdłuż Skweru Ludzi ze Znakiem „P”.

Głównym koordynatorem projektu z ramienia miasta Wrocław jest Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu. Zaprezentowane koncepcje poszczególnych obszarów są wynikiem kilkumiesięcznej pracy projektantów z jednostkami miejskimi i naukowymi, jak i serii spotkań z mieszkańcami wrocławskiego osiedla Ołbin. Pierwsza tura spotkań zakończona została raportami przygotowanymi przez Fundację Ekorozwoju, które posłużyły jako wytyczne do projektowania. Druga tura spotkań warsztatowych zakończona została wypracowaniem ostatecznych koncepcji prezentowanych na wystawie.

Wystawa prac koncepcyjnych w ramach unijnego projektu GrowGreen miała miejsce od 16 do 30 stycznia 2019 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Namysłowskiej 8 w budynku CB Grafit.

Wystawione prace prezentują wynik wspólnej pracy projektantów z jednostkami miejskimi oraz mieszkańcami i Radą Osiedla Ołbin. Zaprezentowane koncepcje przedstawiają całościowe zagospodarowanie poszczególnych obszarów, ze wskazaniem terenów objętych realizacją w ramach projektu GrowGreen. W zakres realizowanych zadań wchodzą prace bezpośrednio związane z powstawaniem błękitno-zielonej infrastruktury.

Realizacja projektów pilotażowych ma się odbyć do końca 2019 roku, po czym nastąpi etap monitorowania projektu. Zakończenie projektu badawczego GrowGreen planowane jest na rok 2022.