Plac Zwycięstwa

Lokalizacja: plac Zwycięstwa, Słupsk

Rok: 2015

Zadanie projektowe konkursu studialnego odczytano jako uporządkowanie fragmentu miasta, jego ważnej tkanki jaką jest Plac Zwycięstwa wraz z otoczeniem, a co za tym idzie wymyślenie i zaproponowanie nowych funkcji dla terenu który stanowi serce miasta.

Plac Zwycięstwa można uznać za najważniejszą, „centralną” przestrzeń w mieście, to strategicznie położony, strukturalnie i hierarchicznie ważny element w kompozycji miasta. Z układu urbanistycznego miasta Słupska można wywnioskować jego rangę zaznaczoną w geometrii tkanki miejskiej oraz funkcjach w jego otoczeniu.

Plac o bogatej tradycji i historii pełniący niegdyś różnorakie funkcje stał się parkingiem, zagarnięty przez pojazdy ogranicza warunki rozwoju życia miejskiego, usług w otoczeniu i aktywności społecznych we wspólnej przestrzeni. Mankamentem jest też ponadludzka skala placu – wysokości pierzei okalających są zbyt małe w stosunku do odległości między budynkami, co sprawia że przestrzeń ta nie jest odbierana jako komfortowa, przyjazna i bezpieczna. Ze względu na funkcje plac jest ubogi – poza parkingiem i miejscami do siedzenia nie zapewnia mieszkańcom wielu atrakcji, oczywiście za wyjątkiem odbywających się co jakiś czas targów, uroczystości czy innych imprez masowych.

Koncepcja zakłada wszystkim podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej Placu Zwycięstwa oraz zaproponowanie nowych funkcji co powinno mieć pozytywne odbicie w ilości ludzi korzystających z niego oraz wpłynąć na rozwój otoczenia – w pierwszej kolejności ulic Tuwima i Deotymy. Jednym z priorytetów jest poprawa dostępności placu dla pieszych i bezpieczeństwa użytkowników co realizowane jest poprzez uspokojenie ruchu kołowego w otoczeniu placu oraz rozbudowę przejść dla pieszych.

Urządzenie placu opiera się na skróceniu dystansu pomiędzy jego północną a południową pierzeją – nie zabudową kubaturową a urządzeniami na placu w odpowiedniej skali i kompozycji; oraz na wykreowaniu estetycznej, przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej.

W północnej części placu projektuje się zadaszenie w nowoczesnej formie, skomponowane z 11 „odwróconych parasoli”. Teren pod zadaszeniem zagospodarowany jako targ – miejsce handlu i życia społecznego w dzień, a wieczorem efektownie podświetlona forma stanowiąca wystrój placu.

W południowej części, za Pomnikiem Żołnierza Polskiego, zlokalizowano dwupoziomowy parking – częściowo zagłębiony, zaprojektowany ekonomicznie jako bryła pochyła, częściowo zagłębiona, z dwoma poziomami i dwoma niezależnymi wjazdami.

Pomnik Żołnierza Polskiego zyskuje nowe współczesne zagospodarowanie. Terenowe schody z wkomponowaną zielenią niską oraz istniejącą zielenią wysoką wznoszą i opierają się na ścianie parkingu. Stanowią miejsce do przesiadywania w przestrzeni placu wśród ludzi, obserwowanie ich, okazje do rozmowy itp. czyli elementy dające poczucie wspólnoty użytkowników miasta. Po obu stronach schodów przy pomniku przewidziano miejsce na usługi typu kawiarnia, restauracja, pub, informacja, sklep, kwiaciarnia.

Plac uwolniony od samochodów może wreszcie ugościć aktywności właściwe miejskiemu życiu (handel, gastronomia, rozrywka, rekreacja, działania społeczne), a wsparcie “masy ludzkiej” współgenerowanej przez targowisko i atrakcje na placu mogą stać się katalizatorem rozwoju przyległych terenów. Przestrzeń przyjazna ludziom uzupełniona o usługi zapewniające „życie” miejskie w obrębie terenu placu ma do zaoferowania różnorodne aktywności dla mieszkańców i gości. Mogą oni korzystać z oferty handlowo-usługowej jak również przesiadywać na placu w estetyczniej, bezpiecznej i ogólnodostępnej przestrzeni miasta.