Zielono-niebieska infrastruktura w Kłodzku

Lokalizacja: Kłodzko, woj. dolnośląskie

Rok: 2020

Projekty dla terenów publicznych wdrażające rozwiązania ekologiczne.

Inwestycje mają za zadanie podnieść jakość przestrzeni publicznych, wprowadzać różnorodną zieleń wysoką i niską, zapewnić zagospodarowanie wód opadowych, zwiększać bioróżnorodność oraz poprawiać standard i komfort użytkowania terenu mieszkańcom i turystom. Docelowo propozycje projektowe mają służyć kształtowaniu innowacyjnych rozwiązań przestrzennych i infrastrukturalnych w mieście Kłodzko.

Ideą zielono-niebieskiej infrastruktury jest aby zurbanizowane tereny były bardziej odporne na postępujące zmiany klimatu i mogły funkcjonować jak miejskie “gąbki” – dzięki wprowadzonej zieleni akumulować wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suchych, zamiast kanalizować ją od razu do sieci. Demonstracyjne rozwiązania zapewniają również schronienie przed upałem, lokalnie obniżają temperaturę i poprawiają jakość powietrza. Zastosowano rozwiązania wzorowane na naturze w nurcie tzw. Nature Based Solutions.

Główne cele projektu:

  • wprowadzenie różnych form zieleni, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych, zwiększenie bioróżnorodności, poprawa warunków siedliskowych dla istniejących roślin, zwiększanie populacji i różnorodności gatunków rodzimej fauny;
  • podnoszenie poziomu retencji wody w glebie – ograniczanie i spowolnienie spływu wody do kanalizacji, zwiększanie możliwości naturalnej retencji w glebie, zagospodarowanie wód opadowych na miejscu;
  • obniżenie temperatury i poprawa mikroklimatu – przeciwdziałanie efektowi miejskiej wyspy ciepła, lokalne obniżanie temperatur, dobry balans cieplno-wilgotnościowy;
  • poprawa jakości powietrza (redukcja emisji zanieczyszczeń) i poprawa jakości środowiska akustycznego (redukcja emisji hałasu);
  • zwiększenie poziomu zadowolenia z jakości przestrzeni publicznych i zaangażowania mieszkańców w troskę o otoczenie, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska – aspekt społeczny i ekonomiczny.
  • poprawa estetyki i uporządkowanie przestani, ograniczenie parkowania na rynku, odzyskanie przestrzeni publicznej dla pieszych i poprawa warunków rozwoju usług.

Przyjęte rozwiązania projektowe nie wymagają dostaw wody z sieci wodociągowej. Na potrzeby retencji i nawadniania roślin pozyskiwane są wody opadowe spadające bezpośrednio na powierzchnie biologicznie czynne, spływające z utwardzeń lub dotychczas odprowadzane rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej. Skanalizowany zostaje jedynie nadmiar wody po wypełnieniu pojemności retencji błękitnozielonej infrastruktury – dzięki temu woda zostaje dłużej i pracuje na miejscu, a infrastruktura burzowa nie jest natychmiastowo i nadmiernie obciążona opadami.