Promenada Krzycka

Projekt Promenady Krzyckiej powstaje na zlecenie Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, we współpracy z biurem architektury krajobrazu PHU Dworniczak.

Promenada Krzycka ukształtowana wzdłuż obwodnicy kolejowej (niem. Güter-Umgehungs-Eisenbahn) w latach około 1890-1930, służyła jako zaplecze rekreacyjne na obrzeżu śródmieścia. Zwana Traktem Richtera (Hugo Richter Weg) na część jej współtwórcy, wybitnego niemieckiego ogrodnika i architekta krajobrazu, ówczesnego dyrektora Ogrodów Miejskich Wrocławia.

Obecnie jest to wąski pas terenów rekreacyjnych rozciągający się po obu stronach towarowej linii kolejowej Popowice-Brochów (Towarowej Obwodnicy Wrocławia – TOW) w postaci tras spacerowych i towarzyszących im terenów zieleni, leżący na obszarze osiedli Grabiszyn, Grabiszynek, Gajowice, Borek, Krzyki, Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce, Gaj. Promenada straciła po 1945 roku znaczną część pierwotnego zagospodarowania, wciąż jednak pozostaje łącznikiem komunikującym ze sobą tereny parkowe i sportowe wykorzystywanym intensywnie przez spacerowiczów i rowerzystów.

Znaczenie Promenady Krzyckiej w przestrzeni Wrocławia wynika z jej walorów użytkowych a także wartości kulturowych i przyrodniczych. Trakt wraz przyległymi terenami rekreacyjnymi i sportowymi to cenny, choć niedoceniany przez Wrocławian, składnik historycznego rozplanowania miasta pochodzący z czasu intensywnej urbanizacji peryferii miasta u progu XX wieku. To element nowoczesnej koncepcji urbanistycznej konsekwentnie obejmującej m.in. (jakże przez Wrocławian ceniony) Park Południowy. Trakt jest również wartościowym składnikiem „zielonej infrastruktury” miasta, mini-korytarzem ekologicznym tworzonym przez alejowe szpalery drzew i skupiska starodrzewu. Jest więc ważne, aby wszelkie prace związane z projektowaniem i realizacją zagospodarowania Promenady były prowadzone kompleksowo, w oparciu o pełną znajomość walorów krajobrazowych tego terenu, na bazie rzetelnych studiów i analiz oraz wniosków sformułowanych na tej podstawie.

Plan Wrocławia z 1934 r.– obszar całej Promenady Krzyckiej, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Przygotowywane opracowanie projektowe jest kontynuacją dokumentacji pt. „Rozpoznanie i analiza zasobów krajobrazu kulturowego Promenady Krzyckiej we Wrocławiu na potrzeby jej rewaloryzacji”, redagowanej przez Łukasza Dworniczaka i Artura Kwaśniewskiego, która powstała jako pierwszy etap prac badawczo-projektowych zogniskowanych na kwestii zachowania i eksponowania walorów kulturowych i przyrodniczych Promenady Krzyckiej.

Liczymy że, zrealizowane prace naukowe mogą poszerzyć stan wiedzy na temat historii Promenady Krzyckiej oraz pobudzić dyskusję na temat jej ochrony i kierunków kształtowania. Jako projektanci koncepcji rewaloryzacji Promenady Krzyckiej jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i uwagi. Zapraszamy serdecznie do zgłaszania uwag i postulatów w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.

Odcinek A: Grabiszyńska – Hallera
Odcinek B: Hallera – Racławicka
Odcinek C: Racławicka – Krzycka
Odcinek D: Krzycka – Wyścigowa
Odcinek E: Wyścigowa – Borowska
Odcinek F: Borowska – Bardzka
Odcinek G: Bardzka – Gazowa