Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu i w umowie jest Tecla Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul I. Daszyńskiego 3/6, zwany dalej “Administratorem”. Może Pan/i skontaktować się z Administratorem pisząc na powyższy adres.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy zawartej pomiędzy Panem/nią a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne.
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podmiotem Przetwarzającym Pana/Pani dane będzie także “FK-Complex” Biuro Usług Finansowo-Księgowych, z siedzibą w Kiełczowie, w związku z realizacją obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej.
  5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  6. Pana/i dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych z ubezpieczeniami społecznymi (50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub 10 lat jeżeli nawiązanie umowy nastąpiło po 01 stycznia 2019 roku) i/lub celów podatkowych (5 lat), po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Ma Pan/i prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Pana/i dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/i zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.